| ඔබේ අවධානයට... | For Your Attention |

I received the following message from an Sinhala group in facebook yesterday. However, I don't know how accurate and true its contents are, and I'm also not sure what potential propaganda benefit the Eelaamists will gain from the acts mentioned in this message.

Nevertheless, there is no harm if we are to be a bit more cautious and sensible in our own actions. Therefore, please read it, and act prudently.

The entire message received is given below:ඊයේ මට මුහුණුපොතේ බෞද්ධ කණ්ඩායමකින් පහත සදහන් පණිවිඩය ලැබිණි. එනමුත් එහි අත්තර්ගත පණිවිඩය නිවරද්‍ය සහ අවංකබව මට කිව නොහැකිය. එමෙන්ම මෙහි කියැවෙන ඊළම් ත්‍රස්ත සංවිධානයේ ගුප්ත ක්‍රියාවලියේ අරමුණද මට නොතෙරේ.

එසේ වුවත්, අපි පරීකෂාකාරි විමත් අපි ක්‍රියාවලි ගැන වුවිට එහි හානියක් අපිට නොවනු ඇත. එබැවින් මෙය කියවා දුර්දර්ශීව ක්‍රියා කරන්න.

එම පණිවිඩය මෙසේ සඳහන් වෙයි:


___________________________________________________
Here is an extraction of a message we received earlier today...using one of my spy accounts with a tamil name, I managed to grab a piece of very important news from a Pro-LTTE group.
They are planning to use fake Sinhala accounts to add Sinhala Girls with profile pics as friends, and use such photographs to create presentations or videos tagging Sinhala Girls as prostitutes and School Girls as child prostitutes, after which they would be posted in video sharing sites such as Youtube, or free web hosting sites.They have already created hundreds of such sites and Pictures of Sinhala Girls stolen from either facebook or hi5, School Girls in some cases, are brandished as prostitutes with price tags below pictures.
This is a very serious issue.If this continues with us unaware,Thousands of innocent Sinhala Girls living in and out of Sri Lanka will be victimised, their characters, family lives, careers and even education would be jeopardised.
Tiger bastards would lean to any dirty extent, bestowed with frustration.They will not spare even children. I`ve seen pics of Smiling innocent School Girls, some not more than age 12, 13 as they appear, carded as prostitutes in some of these blog spots tiger supporters have created, pictures stolen from social websites like facebook no doubts.

PLEASE INFORM YOUR RESPECTIVE GROUP MEMBERSHIP REGARDING THIS..AND SPECIALLY YOUR LOVED ONES IF THEY HAVE PROFILES IN EITHER FB OR HI5..ASK THEM TO BE EXTRA PRECAUCIOUS..WARN THEM NOT TO ADD UNKNOWN OR SUSPICIOUS LOOKING PROFILES..

THEY ARE GOING TO LAUNCH A HUGE CYBER CAMPAIGN TO TARNISH OUR NATIONAL IMAGE NEXT WEEK..IN PAR TO THAT THEY WILL TRY TO STEAL AS MANY PICS AS POSSIBLE..PLEASE WARN EVERYBODY..
__________________________________________________________Comments (10)

Anonymous

5:18 PM, February 18, 2009

Thanks!

malee_msg

8:20 PM, February 18, 2009

හෆ්‍‍පා...! මාර වැඩක් නේ..!

ආගන්තුකයා

8:22 PM, February 18, 2009

This comment has been removed by the author.

ආගන්තුකයා

8:23 PM, February 18, 2009

ටිකක් අමුතුයි වගේ.... සපිරිස්ති...

Anonymous

11:02 AM, February 19, 2009

hm, very strange

Anonymous

8:32 PM, February 19, 2009

yaaaaaaaa ur karat!

Bo

3:15 AM, February 28, 2009

This comment has been removed by the author.

Bo

9:17 AM, February 28, 2009

මල්ලි මම හිතන්නේ නොදන්න අය ඇඩ් නොකර හිටියොත් හරි නේද ෆේස් බූක් එකේ, අනික දැන් කොහේවත් ආරක්ෂිත නෑ, අනික බොහෝ අය අන් අයගේ පුද්ගලිකත්වයට ගරු කරන්නේ නෑ

෴බින්කු෴

9:25 AM, February 28, 2009

අක්කි මමත් පිලි ගන්නවා ඒ බව, මාත් ඒ ගොඩෙනේ දැන් ඔහේ එකතු කරන එකේ. ඉස්සර මම එකතු කලේ නැති වුණත් දැන් ඒ අපහු ඒ තත්වයට එන්නත් ඕනේ.

Ranil Gunasekara

4:26 PM, March 09, 2009

මෙම ලිපියද කියවා බලනු මැනැවි:
http://www.sinhalaya.com/news/sinhala/news.php?go=fullnews&newsid=2521
කෙසේ වුවද අපි ප්‍රවේශම් විය යුත්තේය.

Post a Comment

සිංහලෙන් යතුරු කිරිම සඳහා යුනිකේත එසැණින් පරිවර්තකය හෝ සිංග්‍රීසි පරිවර්තකය යොදා ගත හැකිය.